1. <option id="tm5mq"><font id="tm5mq"><sup id="tm5mq"></sup></font></option>

 2. http://www.gxltpf.com/605509/111303.html
 3. http://www.gxltpf.com/249218/195845.html
 4. http://www.gxltpf.com/62145/534466.html
 5. http://www.gxltpf.com/579750/178312.html
 6. http://www.gxltpf.com/648918/379740.html
 7. http://www.gxltpf.com/32463/985574.html
 8. http://www.gxltpf.com/931297/852664.html
 9. http://www.gxltpf.com/439515/492337.html
 10. http://www.gxltpf.com/97495/889800.html
 11. http://www.gxltpf.com/737425/369342.html
 12. http://www.gxltpf.com/64645/117672.html
 13. http://www.gxltpf.com/617305/443804.html
 14. http://www.gxltpf.com/14628/455849.html
 15. http://www.gxltpf.com/839882/892931.html
 16. http://www.gxltpf.com/651145/122805.html
 17. http://www.gxltpf.com/630867/328367.html
 18. http://www.gxltpf.com/4411/651108.html
 19. http://www.gxltpf.com/647240/23190.html
 20. http://www.gxltpf.com/44764/836458.html
 21. http://www.gxltpf.com/639810/593211.html
 22. http://www.gxltpf.com/583981/925126.html
 23. http://www.gxltpf.com/692896/712945.html
 24. http://www.gxltpf.com/85325/64780.html
 25. http://www.gxltpf.com/990674/684368.html
 26. http://www.gxltpf.com/647946/729768.html
 27. http://www.gxltpf.com/512749/210893.html
 28. http://www.gxltpf.com/130367/22383.html
 29. http://www.gxltpf.com/419883/794639.html
 30. http://www.gxltpf.com/454464/280769.html
 31. http://www.gxltpf.com/438353/16980.html
 32. http://www.gxltpf.com/70235/107179.html
 33. http://www.gxltpf.com/78311/899488.html
 34. http://www.gxltpf.com/335795/6268.html
 35. http://www.gxltpf.com/508939/656819.html
 36. http://www.gxltpf.com/50931/326237.html
 37. http://www.gxltpf.com/567738/294106.html
 38. http://www.gxltpf.com/25369/13407.html
 39. http://www.gxltpf.com/448396/695218.html
 40. http://www.gxltpf.com/848759/414259.html
 41. http://www.gxltpf.com/522821/282160.html
 42. http://www.gxltpf.com/363212/350744.html
 43. http://www.gxltpf.com/40987/27227.html
 44. http://www.gxltpf.com/714241/280480.html
 45. http://www.gxltpf.com/741784/922478.html
 46. http://www.gxltpf.com/108312/289873.html
 47. http://www.gxltpf.com/443808/108436.html
 48. http://www.gxltpf.com/619402/540224.html
 49. http://www.gxltpf.com/615/659343.html
 50. http://www.gxltpf.com/30526/936170.html
 51. http://www.gxltpf.com/617396/373218.html
 52. http://www.gxltpf.com/558151/256617.html
 53. http://www.gxltpf.com/190427/920765.html
 54. http://www.gxltpf.com/396633/610971.html
 55. http://www.gxltpf.com/174473/76897.html
 56. http://www.gxltpf.com/461987/60966.html
 57. http://www.gxltpf.com/296533/993772.html
 58. http://www.gxltpf.com/316516/976660.html
 59. http://www.gxltpf.com/564219/196557.html
 60. http://www.gxltpf.com/772782/82765.html
 61. http://www.gxltpf.com/686795/62584.html
 62. http://www.gxltpf.com/992263/335824.html
 63. http://www.gxltpf.com/414651/789956.html
 64. http://www.gxltpf.com/312194/171532.html
 65. http://www.gxltpf.com/597673/650495.html
 66. http://www.gxltpf.com/495538/193393.html
 67. http://www.gxltpf.com/505226/9663.html
 68. http://www.gxltpf.com/527570/675520.html
 69. http://www.gxltpf.com/377222/360238.html
 70. http://www.gxltpf.com/610331/824508.html
 71. http://www.gxltpf.com/880502/318196.html
 72. http://www.gxltpf.com/243703/358558.html
 73. http://www.gxltpf.com/448264/336375.html
 74. http://www.gxltpf.com/702229/173373.html
 75. http://www.gxltpf.com/176508/807652.html
 76. http://www.gxltpf.com/294948/731609.html
 77. http://www.gxltpf.com/170469/768291.html
 78. http://www.gxltpf.com/81252/646557.html
 79. http://www.gxltpf.com/835684/950601.html
 80. http://www.gxltpf.com/413258/879402.html
 81. http://www.gxltpf.com/469867/16712.html
 82. http://www.gxltpf.com/898652/629924.html
 83. http://www.gxltpf.com/6043/269308.html
 84. http://www.gxltpf.com/194171/20187.html
 85. http://www.gxltpf.com/29718/445905.html
 86. http://www.gxltpf.com/7149/576904.html
 87. http://www.gxltpf.com/427276/25365.html
 88. http://www.gxltpf.com/68883/95528.html
 89. http://www.gxltpf.com/237119/191903.html
 90. http://www.gxltpf.com/608746/207890.html
 91. http://www.gxltpf.com/253391/723923.html
 92. http://www.gxltpf.com/914441/773135.html
 93. http://www.gxltpf.com/99236/785341.html
 94. http://www.gxltpf.com/744787/442576.html
 95. http://www.gxltpf.com/149708/330819.html
 96. http://www.gxltpf.com/748147/285646.html
 97. http://www.gxltpf.com/539710/687371.html
 98. http://www.gxltpf.com/119290/428950.html
 99. http://www.gxltpf.com/929134/594439.html
 100. http://www.gxltpf.com/489821/282965.html
 101. http://www.gxltpf.com/81318/196751.html
 102. http://www.gxltpf.com/664963/36719.html
 103. http://www.gxltpf.com/739943/693183.html
 104. http://www.gxltpf.com/245127/426948.html
 105. http://www.gxltpf.com/804653/114991.html
 106. http://www.gxltpf.com/702262/755761.html
 107. http://www.gxltpf.com/633837/298981.html
 108. http://www.gxltpf.com/27793/4786.html
 109. http://www.gxltpf.com/3108/535735.html
 110. http://www.gxltpf.com/592730/319325.html
 111. http://www.gxltpf.com/697191/490979.html
 112. http://www.gxltpf.com/647657/795318.html
 113. http://www.gxltpf.com/778466/410416.html
 114. http://www.gxltpf.com/958357/495856.html
 115. http://www.gxltpf.com/437897/358397.html
 116. http://www.gxltpf.com/811466/765288.html
 117. http://www.gxltpf.com/372609/747303.html
 118. http://www.gxltpf.com/445261/915760.html
 119. http://www.gxltpf.com/60458/47247.html
 120. http://www.gxltpf.com/96340/467733.html
 121. http://www.gxltpf.com/58229/978245.html
 122. http://www.gxltpf.com/871621/792992.html
 123. http://www.gxltpf.com/672905/977339.html
 124. http://www.gxltpf.com/853541/840685.html
 125. http://www.gxltpf.com/811821/604610.html
 126. http://www.gxltpf.com/220746/723118.html
 127. http://www.gxltpf.com/299697/674519.html
 128. http://www.gxltpf.com/658829/806973.html
 129. http://www.gxltpf.com/436702/518718.html
 130. http://www.gxltpf.com/61203/758508.html
 131. http://www.gxltpf.com/936236/5291.html
 132. http://www.gxltpf.com/648241/507191.html
 133. http://www.gxltpf.com/165530/185546.html
 134. http://www.gxltpf.com/182997/780819.html
 135. http://www.gxltpf.com/364535/25869.html
 136. http://www.gxltpf.com/498702/935425.html
 137. http://www.gxltpf.com/838138/920121.html
 138. http://www.gxltpf.com/360370/2531.html
 139. http://www.gxltpf.com/666903/298659.html
 140. http://www.gxltpf.com/415908/369730.html
 141. http://www.gxltpf.com/986835/296979.html
 142. http://www.gxltpf.com/653985/1242.html
 143. http://www.gxltpf.com/147867/456623.html
 144. http://www.gxltpf.com/235406/705389.html
 145. http://www.gxltpf.com/212350/327849.html
 146. http://www.gxltpf.com/482975/436958.html
 147. http://www.gxltpf.com/14375/447358.html
 148. http://www.gxltpf.com/966910/338344.html
 149. http://www.gxltpf.com/572421/10854.html
 150. http://www.gxltpf.com/826708/780914.html
 151. http://www.gxltpf.com/713273/89256.html
 152. http://www.gxltpf.com/273539/966811.html
 153. http://www.gxltpf.com/639356/73273.html
 154. http://www.gxltpf.com/394631/897548.html
 155. http://www.gxltpf.com/54324/718113.html
 156. http://www.gxltpf.com/164690/506962.html
 157. http://www.gxltpf.com/815986/286131.html
 158. http://www.gxltpf.com/282486/108630.html
 159. http://www.gxltpf.com/331502/6402.html
 160. http://www.gxltpf.com/136728/412451.html
 161. http://www.gxltpf.com/756411/710910.html
 162. http://www.gxltpf.com/929584/656856.html
 163. http://www.gxltpf.com/567738/393432.html
 164. http://www.gxltpf.com/5696/124679.html
 165. http://www.gxltpf.com/654697/608775.html
 166. http://www.gxltpf.com/138986/963775.html
 167. http://www.gxltpf.com/485334/633994.html
 168. http://www.gxltpf.com/829356/816145.html
 169. http://www.gxltpf.com/660315/292653.html
 170. http://www.gxltpf.com/695189/327688.html
 171. http://www.gxltpf.com/667388/36549.html
 172. http://www.gxltpf.com/259624/440574.html
 173. http://www.gxltpf.com/239571/548909.html
 174. http://www.gxltpf.com/42118/512101.html
 175. http://www.gxltpf.com/303635/740292.html
 176. http://www.gxltpf.com/218744/44405.html
 177. http://www.gxltpf.com/134693/798965.html
 178. http://www.gxltpf.com/462278/416455.html
 179. http://www.gxltpf.com/926255/554238.html
 180. http://www.gxltpf.com/61364/725764.html
 181. http://www.gxltpf.com/906689/82728.html
 182. http://www.gxltpf.com/430956/95617.html
 183. http://www.gxltpf.com/24225/646945.html
 184. http://www.gxltpf.com/428964/554961.html
 185. http://www.gxltpf.com/105595/246574.html
 186. http://www.gxltpf.com/758124/939301.html
 187. http://www.gxltpf.com/556789/312479.html
 188. http://www.gxltpf.com/334439/54467.html
 189. http://www.gxltpf.com/426436/636481.html
 190. http://www.gxltpf.com/17671/194910.html
 191. http://www.gxltpf.com/937782/887183.html
 192. http://www.gxltpf.com/883538/515199.html
 193. http://www.gxltpf.com/77186/741652.html
 194. http://www.gxltpf.com/808880/630120.html
 195. http://www.gxltpf.com/501800/938461.html
 196. http://www.gxltpf.com/92294/327205.html
 197. http://www.gxltpf.com/672744/366211.html
 198. http://www.gxltpf.com/371703/552463.html
 199. http://www.gxltpf.com/172442/741520.html
 200. http://www.gxltpf.com/730286/874492.html
 201. http://www.gxltpf.com/22710/404315.html
 202. 欢迎您 更新时间:2018-09-22
  • 福彩开奖
  • 体彩开奖
  • 足彩开奖

  福彩3D 2018268期 星期二 10-02

  • 7
  • 2
  • 8

  双色球 2018115期 星期二 10-02

  • 01
  • 13
  • 19
  • 24
  • 26
  • 29
  • 11
  奖池滚存:1121020227 走势 详情

  七乐彩 2018115期 星期一 10-01

  • 04
  • 07
  • 13
  • 17
  • 18
  • 20
  • 23
  • 15
  更多开奖

  排列5 2018268期 星期二 10-02

  • 1
  • 8
  • 7
  • 7
  • 1

  七星彩 2018115期 星期二 10-02

  • 0
  • 0
  • 5
  • 8
  • 7
  • 2
  • 6
  奖池滚存:40554213 走势 详情

  超级大乐透 2018115期 星期一 10-01

  • 02
  • 06
  • 13
  • 18
  • 25
  • 01
  • 02
  奖池滚存:6535370887 走势 详情
  更多开奖

  足球竞技

  彩票资讯

  更多

  足球赛事

  查看更多

  场次 赛事 开赛时间 比赛 亚赔指数 欧赔指数
  周二023 欧冠杯 10-03 03:00 拜仁慕尼黑 VS 阿贾克斯
  周二022 欧冠杯 10-03 03:00 雅典AEK VS 本菲卡
  周二027 欧冠杯 10-03 03:00 里昂 VS 顿涅茨克矿工
  周二025 欧冠杯 10-03 03:00 莫斯科中央陆军 VS 皇家马德里
  周二024 欧冠杯 10-03 03:00 罗马 VS 比尔森
  周二026 欧冠杯 10-03 03:00 曼彻斯特联 VS 巴伦西亚
  周二030 解放者杯 10-03 06:30 河床 VS 独立队
  周三015 阿根廷杯 10-03 08:10 拉普拉塔大学生 VS 圣洛伦索
  周二032 解放者杯 10-03 08:45 格雷米奥 VS 图库曼竞技
  周三001 亚冠杯 10-03 18:00 鹿岛鹿角 VS 水原三星

  联赛积分榜

  • 中超
  • 英超
  • 意甲
  • 西甲
  • 德甲
  • 法甲
  排名 球队 积分
  1 上海上港集团 17 4 3 55
  2 广州恒大淘宝 16 3 5 51
  3 北京中赫国安 13 6 5 45
  4 山东鲁能泰山 13 6 5 45
  5 江苏苏宁易购 10 8 6 38
  6 河北华夏幸福 8 8 8 32
  7 北京人和 7 9 8 30
  8 上海绿地申花 8 6 10 30
  9 广州富力 8 5 11 29
  10 长春亚泰 8 5 11 29
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 曼彻斯特城 6 1 0 19
  2 利物浦 6 1 0 19
  3 切尔西 5 2 0 17
  4 托特纳姆热刺 5 0 2 15
  5 阿森纳 5 0 2 15
  6 沃特福德 4 1 2 13
  7 伯恩茅斯 4 1 2 13
  8 莱斯特城 4 0 3 12
  9 狼队 3 3 1 12
  10 曼彻斯特联 3 1 3 10
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 尤文图斯 7 0 0 21
  2 那不勒斯 5 0 2 15
  3 佛罗伦萨 4 1 2 13
  4 国际米兰 4 1 2 13
  5 森索罗 4 1 2 13
  6 拉齐奥 4 0 3 12
  7 热那亚 4 0 2 12
  8 桑普多利亚 3 2 2 11
  9 罗马 3 2 2 11
  10 帕尔马1913 3 1 3 10
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 巴塞罗那 4 2 1 14
  2 皇家马德里 4 2 1 14
  3 塞维利亚 4 1 2 13
  4 马德里竞技 3 3 1 12
  5 皇家贝蒂斯 3 3 1 12
  6 阿拉维斯 3 2 2 11
  7 西班牙人 3 2 2 11
  8 塞尔塔 2 4 1 10
  9 赫塔菲 2 3 2 9
  10 瓦拉多利德 2 3 2 9
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 多特蒙德 4 2 0 14
  2 拜仁慕尼黑 4 1 1 13
  3 柏林赫塔 4 1 1 13
  4 门兴格拉德巴赫 3 2 1 11
  5 云达不莱梅 3 2 1 11
  6 莱比锡红牛 3 2 1 11
  7 沃尔夫斯堡 2 3 1 9
  8 奥格斯堡 2 2 2 8
  9 美因茨 2 2 2 8
  10 纽伦堡 2 2 2 8
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 巴黎圣日耳曼 8 0 0 24
  2 里尔 5 1 2 16
  3 蒙彼利埃 4 3 1 15
  4 圣埃蒂安 4 3 1 15
  5 里昂 4 2 2 14
  6 马赛 4 1 3 13
  7 图卢兹 3 3 2 12
  8 斯特拉斯堡 3 2 3 11
  9 波尔多 3 2 3 11
  10 卡昂 2 4 2 10
  查看更多

  栏目介绍


   红鹰彩票-韩国15分彩杀号教程-三分时时彩稳赚-韩国15分彩钱提出来-红鹰彩票官网【2018全网qmcai】,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
   提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
   超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
   超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
   彩票有风险,购注需谨慎。双彩彩票论坛愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。

  红鹰彩票 壹号彩票 k彩 快彩彩票 易点彩票网 彩世界彩票 天天乐彩票 奔驰彩票 91彩客彩票